Richard Wagner Stichting Nederland

         
             

Jaarrekening 2018

           

Zaandam, 5 februari 2019

           
         

1

 

Algemeen

           

De stichting is opgericht op 22 mei 2017.

         

Activiteiten:

           

Het in zijn algemeenheid bevorderen van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner

 

alsmede het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling en verankering in de

 

Nederlandse samenleving daarvan.

           
             

Ingeschreven Handelsregister Amsterdam onder nummer 68832397.

     

RSIN- nummer 857612190.

           

SBI-code 94993 (Steunfondsen)

           

De stichting heeft de culturele ANBI status.

         
             

Overige informatie en contractgegevens

           

Het stichting adres is: Harmoniehof 25 hs, 1071 TC Amsterdam. (adres secretaris)

   

Bankrelatie: Triodos Bank N.V. rekeningnummer NL26 TRIO 0338 6449 03.

     

Website: http://www.richardwagnerstichting.nl

         
             

Bestuursleden bij oprichting en per 31 december 2017:

         

L.M. Cornelissen, voorzitter.

           

J. de Kater, secretaris.

           

J.M. van Dongen, penningmeester.

           

P.W. Franken, bestuurslid, t/m 14 maart 2018.

         
             
             
             

Richard Wagner Stichting Nederland

           
         

2

 
             

Balans per:

   

31-12-18

 

31-12-17

 

alle bedragen in euro.

           
             

ACTIVA

           

Triodos Bank rekening courant

   

774

 

2.997

 

Rekening courant Wagnergenootschap Nederland

28.683

 

35.000

 

Te vorderen inzake periodieke giften

   

-

 

500

 

Vooruit betaalde kosten site

   

133

 

172

 
             
     

29.590

 

38.669

 
             

PASSIVA

           

Reserves en fondsen:

           

Stichtingskapitaal

   

1.000

 

1.000

 

Overige reserve

   

787

 

1.000

 

Explotatie resultaat boekjaar

   

-77

 

-213

 
     

1.710

 

1.787

 

Totaal vrijbesteedbaar vermogen

           

Fondsen

           

Bestemmingsfonds IVC Wagnerprijs

   

18.000

 

24.000

 

Bestemmingsfonds Boekvertalingen

   

4.000

 

8.000

 

Totaal bestemmingsfondsen

   

22.000

 

32.000

 

Totaal reserves en fondsen

   

23.710

 

33.787

 

Kortlopende schulden

           

Nog te betalen prijswinnaar IVC

   

5.053

 

4.856

 

Overige kosten nog te betalen

   

827

 

26

 
     

5.880

 

4.882

 
             
     

29.590

 

38.669

 
             
         

3

 

Richard Wagner Stichting Nederland

           
             

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

werkelijk

 

werkelijk

   

alle bedragen in euro.

 

2017

 

2018

   
             

BATEN:

           

Dotatie Wagnergenootschap Nederland

38.000

 

-

   

Periodieke giften

 

1.500

 

2.250

   

Eenmalige giften

 

-

 

625

   

Garantiestelling Wagnergenootschap Nederland

-

 

1.248

   
   

39.500

 

4.123

   

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

           

IVC Wagnerprijs

 

7.000

 

7.000

   

Boekvertaling

 

-

 

4.000

   

Uitzending stipendiaten

 

-

 

3.123

   
   

7.000

 

14.123

   

LASTEN:

           

Kosten beheer en administratie

           

Verplichting subsidie boekvertalingen

         

Kosten IVC (restant)

 

497

 

-48

   

Algemene kosten

 

216

 

978

   

Dotatie resultaat Wgn 2017

 

-

 

-853

   
   

713

 

77

   
             

Saldo Staat van Baten en Lasten

 

31.787

 

-10.077

   
             

Het saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt als volgt verdeeld:

     

Boeking tgv / tlv Bestemmingsres. IVC Wagnerprijs

24.000

 

-6.000

   

Boeking tgv/tlv Bestemmingsres. Boekvertalingen

8.000

 

-4.000

   

T.l.v./ t.g.v. Stichtingskapitaal

 

-213

 

-77

   
   

31.787

 

-10.077

   
             
         

4

 

Waarderingsgrondslagen:

           
             

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijzen. De activa en passiva

   

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Opbrengsten worden

   

verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd; mogelijke verliezen indien deze voorzienbaar zijn.

 
             

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

           

De Stichting heeft zich verplicht voor de jaren 2020 tot en met 2024 een prijzengeld ter

   

beschikking te stellen van jaarlijks € 5.000 aan het Internationaal Vocalisten Concours (IVC).

 

De prijs wordt eenmaal in de twee jaren uitgereikt. Voor het eerst in 2020.

     

Naast het prijzengeld zijn per uitreiking ca. € 2.000 nodig als bijkomende kosten.

   

De totale verplichting van de Stichting bedraagt derhalve

€ 21.000,-.

     

Hiervan is per balansdatum € 18.000 ter beschikking gesteld door het Wagnergenootschap Nederland.

 

Het resterende bedrag( € 3.000) is door middel van fondsenwerving gefinancieerd.

   
             

Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor het bijdragen aan een drietal vertalingen van

 

Wagners prozawerken. De laatste vertaling zal verschijnen in 2019.

     

Hiervoor is een verplichting aangegaan van € 4.000.

       

Hiervoor is door het Wagnergenootschap Nederland een bedrag van € 4.000 ter beschikking gesteld.

 
             

Verder is de Stichting belast met de financiele afhandeling van de stipendiaten.

   

We proberen de uitzending zoveel mogelijk via ontvangen giften te financieren.

   

Voor het restant van de kosten is een garantie afgegeven door het Wagnergenootschap Nederland.

 

Het Wagnergenootschap Nederland beschikt over voldoende middelen om aan deze vderplichting te

 

voldoen.

           

Per 1 maart 2018 zijn toezeggingen ontvangen van € 11.250,- over een periode van 2018 t/m 2022.

 

Hiervan resteert per 31 december 2018 € 8.000,- .

         
             
             
             

Toelichting op de balans

       

5

 
             

Verloopoverzicht Reserves en fondsen

31 -12-17

dotaties

onttrekkingen

31 -12-18

 

Stichtingskapitaal

 

1.000

   

1.000

 

Overige reserve

 

787

 

-77

710

 

Bestemmingsfonds IVC Wagnerprijs

 

24.000

1.000

-7.000

18.000

 

Bestemmingsfonds Boekvertalingen

 

8.000

-

-4.000

4.000

 
   

33.787

1.000

-11.077

23.710

 
             

In 2016 en 2017 zijn bij het Wagnergenootschap Nederland een tweetal besluiten genomen.

 

Op de eerste plaats wordt bij het IVC een Wagnerprijs ingesteld. Op de tweede plaats wordt

 

voor het uitgeven van de resterende delen van de Wagnervertalingen een subsidie verstrekt.

 

Bij overeenkomst heeft het Wagnergenootschap de uitvoering van deze twee zaken overge-

 

dragen aan onze stichting. Voor de totale verplichting moet een bestemmingsfonds worden

 

getroffen. Afgesproken is dat de aflossing in rekening courant pas zal plaats vinden als de

 

betalingen door de stichting worden verricht.

         
             

Toelichting Staat van Baten en Lasten

 

werkelijk

 

werkelijk

   
   

2.017

 

2.018

   

IVC: Wagner prijs

           
             

Vrijval voorziening

 

6.000

 

6.000

   

Periodieke giften

 

1.000

 

1.000

   
   

7.000

 

7.000

   
             

Toekenningprijs ( 2017: mw. Eunkyong Lim;

5.000

 

5.000

   

in 2018 mw. Claire Barnett-Jones )

           

Organisatiekosten:

           

Reis en verblijfkosten

 

1.304

 

1.034

   

Vergoeding jury

 

900

 

775

   

Stipendiatenprijs 2018 ( Aandeel R & V kosten)

-

 

300

   

Informatie bulletin deelnemers

 

293

 

143

   
   

2.497

 

2.252

   
   

-497

 

48

   

Bij het IVC concours is aan deelneemster Helena Koonings een stipendiaat toegekend.

   
             

Uitzending stipendiaten naar Bayreuth

         

Periodieke en overige giften

     

1.875

   

Garantiestelling Wagnergenootschap Nederland

   

1.248

   
       

3.123

   
             

Inschrijvingskosten

     

2100

   

Zakgeld

     

300

   

Begeleiding en selectie, incl afscheidscadeau

   

723

   
       

3.123

   
       

-

 

-

De afhandeling van de stipendiaten uitzendingen is per overeenkomst overgedragen aan

 

onze stichting. Geprobeerd wordt om deze uitzending via periodieke giften te financieren.

 

Door het Wagnergenootschap is hiervoor een garantie verstrekt ingeval de Stichting niet in

 

staat zal zijn de benodigde giften te verkrijgen.

         
         

6

 
   

werkelijk

 

werkelijk

   
   

2017

 

2018

   
             

Subsidie boekvertaling

           

Vrijval voorziening

     

4.000

   

Subsidie Uitgeverij IJzer

     

4.000

   
       

-

   
             

Kosten beheer en administratie

           

Kosten website

 

123

 

389

   

Werving schenkers

 

-

 

442

   

Bankkosten

 

93

 

147

   

Resultaat Wagnergenootschap 2017

 

-

 

-853

   
   

216

 

125