Richard Wagner Stichting Nederland

       
           

Jaarrekening 2017

         
           

Begroting 2018

         
           
           

Richard Wagner Stichting Nederland

 

 

 

 

         

1

Algemeen

         

De stichting is opgericht op 22 mei 2017.

       

Activiteiten:

         

Het in zijn algemeenheid bevorderen  van het cultuurgoed van de componist Richard Wagner

alsmede het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling en verankering in de

Nederlandse samenleving daarvan.

       
           

Ingeschreven Handelsregister Amsterdam onder nummer 68832397.

 

RSIN- nummer 857612190.

         

SBI-code 94993 (Steunfondsen)

         

De stichting heeft de culturele ANBI status.

       
           

Overige informatie en contractgegevens

       

Het stichting adres is:  Harmoniehof 25 hs, 1071 TC Amsterdam. (adres secretaris)

Bankrelatie:  Triodos Bank N.V. rekeningnummer NL26 TRIO 0338 6449 03.

 

Website: http://www.richardwagnerstichting.nl

     
           

Bestuursleden bij oprichting en per 31 december 2017:

   

L.M. Cornelissen, voorzitter.

         

J.de Kater, secretaris.

         

J.M. van Dongen, penningmeester.

       

P.W. Franken, bestuurslid.

         
           
           
           

Richard Wagner Stichting Nederland

 

 

 

 

         

2

           

Balans per:

   

31-12-17

 

22 - 5 -17

alle bedragen in euro.

         
           

ACTIVA

         

Triodos Bank rekening courant

   

2.997

 

 -00

Rekening courant Wagnergenootschap Nederland

35.000

 

 2.000

Te vorderen inzake periodieke giften

 

500

 

 -00

Vooruit betaalde kosten site

   

172

 

 -00

           
     

38.669

 

 2.000

           

PASSIVA

         

Reserves en fondsen:

         

Stichtingskapitaal

   

 1.000

 

 1.000

Overige reserve

   

 1.000

 

 1.000

Explotatie resultaat boekjaar

   

 -213

 

 -00

     

 1.787

 

 2.000

Totaal vrijbesteedbaar vermogen

         

Fondsen

         

Bestemmingsfonds IVC Wagnerprijs

 

 24.000

 

0

Bestemmingsfonds Boekvertalingen

 

 8.000

 

0

Totaal bestemmingsfondsen

   

 32.000

 

0

Totaal reserves en fondsen

   

 33.787

 

2.000

Kortlopende schulden

         

Nog te betalen prijswinnaar IVC

   

 4.856

 

 -00

Bankkosten

   

 26

 

 -00

     

 4.882

 

 -00

           
     

38.669

 

2.000

           
         

3

Richard Wagner Stichting Nederland

 

 

 

 

           

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

   

werkelijk

 

begroting

alle bedragen in euro.

   

2017

 

2018

           

BATEN:

         

Dotatie Wagnergenootschap Nederland

 

 38.000

 

0

Periodieke giften

   

 1.500

 

2.250

Garantiestelling Wagnergenootschap Nederland

 -00

 

1.350

     

 39.500

 

3.600

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

         

IVC Wagnerprijs

   

 7.000

 

 7.000

Boekvertaling

   

 -00

 

4.000

Uitzending stipendiaten

   

 -00

 

2.600

     

 7.000

 

13.600

LASTEN:

         

Kosten beheer en administratie

         

Verplichting subsidie boekvertalingen

       

Kosten IVC ( restant)

   

 497

 

300

Algemene kosten

   

 216

 

450

Dotatie resultaat Wgn 2017

   

 -00

 

-853

     

 713

 

-103

           

Saldo Staat van Baten en Lasten

   

31.787

 

-9.897

           

Het saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt als volgt verdeeld:

 

Boeking tgv / tlv Bestemmingsreserve IVC Wagnerprijs

24.000

 

-6.000

Boeking tgv / tlv Bestemmingsreserve Boekvertalingen

8.000

 

-4.000

T.l.v./ t.g.v. Stichtingskapitaal

   

-213

 

103

     

31.787

 

-9.897

           
         

4

Waarderingsgrondslagen:

         
           

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijzen. De activa en passiva

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Opbrengsten worden

verantwoord zodra deze zijn gerealiseerd; mogelijke verliezen indien deze voorzienbaar zijn.

           

Niet uit de balansblijkend verplichtingen:

       

De Stichting heeft zich verplicht voor de jaren 2018 tot en met 2024 een prijzengeld ter

beschikking te stellen van jaarlijks €5.000 aan het Internationaal Vocalisten Concours (IVC).

Naast het prijzengeld zijn jaarlijks ca. € 2.000 nodig als bijkomende kosten. De totale verplichting

van de Stichitng bedraagt derhalve € 28.000. Hiervan is per balansdatum € 24.000 ter beschikking

gesteld door het Wagnergenootschap Nederland. Het resterende bedrag( € 4.000) is door

fondsenwerving gefinancierd.

         

Per 1 maart 2018 zijn inmiddels toezeggingen ontvangen van € 11.250 over een periode van

van 2018-2022.

         

Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor het bijdragen aan een drietal vertalingen van

Wagners prozawerken. In totaal is hiervoor een verplichting aangegaan van € 8.000.

Hiervoor is door het Wagnergenootschap Nederland een bedrag van € 8.000 ter beschikking

gesteld.

         
           

Verder is de Stichting belast met de financiele afhandeling van de stipendiaten.

Voor de kosten hiervan is een garantie afgegeven door het Wagnergenootschap Nederland.

Het Wagnergenootschap Nederland beschikt over voldoende middelen om aan deze

verplichting te voldoen.

         
           

Toelichting op de balans

       

5

           

Verloopoverzicht Reserves en fondsen

22-5-17

dotaties

onttrekkingen

31 -12-17

Stichtingskapitaal

 

 1.000

   

 1.000

Overige reserve

 

 1.000

 

 -213

 787

Bestemmingsfonds IVC Wagnerprijs

 -00

 31.000

 -7.000

 24.000

Bestemmingsfonds Boekvertalingen

 -00

 8.000

 

 8.000

   

 2.000

 39.000

 -7.213

 33.787

           

In 2016 en 2017 zijn bij het Wagnergenootschap Nederland een tweetal besluiten genomen.

Op de eerste plaats wordt bij het IVC een Wagnerprijs ingesteld. Op de tweede plaats wordt

voor het uitgeven van de resterende delen van de Wagnervertalingen een subsidie verstrekt.

Bij overeenkomst heeft het Wagnergenootschap de uitvoering van deze twee zaken overge-

dragen aan onze stichting. Voor de totale verplichting moet een bestemmingsfonds worden

getroffen. Afgesproken is dat de aflossing in rekening courant pas zal plaats vinden als de

betalingen door de stichting worden verricht.

     
           

Toelichting Staat van Baten en Lasten

 

werkelijk

 

begroot

     

2.017

 

2.018

IVC: Wagner prijs

         
           

Vrijval voorziening

   

6.000

 

6.000

Periodieke giften

   

1.000

 

1.000

     

7.000

 

7.000

           

Toekenningprijs ( 2017:mw. Eunkyong Lim)

 

5.000

 

5.000

Organisatiekosten:

         

Reis en verblijfkosten

 

1.304

 

1.300

 

Vergoeding jury

 

900

 

900

 

Informatie bulletin deelnemers

 

293

 

100

 
     

2.497

 

2.300

     

-497

 

-300

           

Uitzending stipendiaten naar  Bayreuth

       

Periodieke giften

       

 1.250

Garantiestelling Wagnergenootschap Nederland

   

 1.350

         

 2.600

Inschrijvingskosten

     

 2.100

 

Zakgeld

     

 300

 

Begeleiding  en selectie

     

 200

 
         

 2.600

         

 -00

De afhandeling van de stipendiaten uitzendingen is per overeenkomst overgedragen aan

onze stichting. Geprobeerd wordt om deze uitzending via periodieke giften te financieren.

Door het Wagnergenootschap is hiervoor een garantie verstrekt ingeval  de Stichting niet in

staat zal zijn de benodigde giften te verkrijgen.

     
         

6

     

werkelijk

 

begroting

     

2017

 

2018

           

Subsidie boekvertaling

         

Vrijval voorziening

       

 4.000

Subsidie Uitgeverij IJzer

       

 4.000

         

 -00

           

Kostem Beheer en administratie

         

Kosten website

   

 123

 

 300

Bankkosten

   

 93

 

 150

Resultaat Wagnergenootschap 2017

 

 -00

 

 -853

     

 216

 

 -403