Aanmelding als kandidaat voor een Bayreuth-stipendium

Voorwaarden: Kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om voor een stipendium namens het Wagnergenootschap Nederland (WGN) in aanmerking te komen:

1. Zij dienen, naar het oordeel van de externe onafhankelijke talentscout en het bestuur van het WGN, in voldoende mate getalenteerd zijn in hun vakgebied, waarbij verwacht mag worden dat het stipendiaat een goede bijdrage kan leveren aan hun verdere artistieke en/of intellectuele ontwikkeling op korte of langere termijn.

2. Zij moeten een aantoonbare affiniteit hebben tot het werk van Richard Wagner. Aantoonbaar houdt hier in dat ze reeds enigerlei vorm van activiteiten op dat terrein moeten hebben ontplooid. Dat wordt ruim opgevat en kan van alles zijn: zingen, instrument bespelen, wetenschappelijke activiteiten in de vorm van publicaties en lezingen (bv. voor musicologen), directie of compositie, regie- of ensceneringswerk, en wellicht nog andere activiteiten. Bij dat alles geldt (uiteraard binnen redelijke grenzen en met inachtneming van leeftijd en ervaring) dat het kwaliteit moet hebben, dat er sprake is van persoonlijke betrokkenheid van de kandidaat bij Wagners werk en dat er een verdere artistieke ontwikkeling naar de toekomst mag worden verwacht, groeipotentie dus. Ter voorkoming van misverstanden: de activiteiten die hier bedoeld worden, moeten met Wagner te maken hebben. Wat dat betreft is het WGN strikt en moet dat ook zijn omdat men op dit punt gebonden is aan internationale afspraken met de Stipendienstiftung in Bayreuth.

3. Kandidaten mogen niet jonger zijn dan 18 en niet ouder dan 35 jaar en hebben in principe de Nederlandse nationaliteit, dan wel studeren in ons land of zijn hier werkzaam (dit mogen ook niet-Nederlanders zijn). Daarnaast is met de Vlaamse Wagnervereniging ‘Wagnervrienden’ overeengekomen dat tot nader bericht het WGN ook Vlaamse kandidaten kan aanwijzen als stipendiaat. Stipendiumaanvraag / Procedure: Aanvragen moeten worden ingediend bij het bestuur van het Wagnergenootschap Nederland t.a.v. dhr Leo Cornelissen, voorzitter; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur en artistiek adviseur/talentscout kunnen ook zelf mogelijke kandidaten benaderen. Hoe eerder een aanvraag het genootschap bereikt, des te beter kan worden beoordeeld of de aanvrager/aanvraagster aan de vereiste voorwaarden voldoet. Geïnteresseerden dienen mee te werken aan de selectieprocedure en de screening door de artistiek adviseur/talentscout. T.a.v. de selectie wordt een vaste procedure gehanteerd:

1. In het jaar voorafgaande aan de stipendiaatsperiode in Bayreuth, voert een externe professionele talentscout uitvoerig overleg met elke kandidaat, beziet en/of beluistert deze en volgt hem/haar een (deel van het) jaar op artistiek gebied.

2. Elke kandidaat die de artistiek adviseur/talentscout wil aanbevelen bij het bestuur van het WGN, dient, op zijn verzoek, voor eind oktober een schriftelijk curriculum vitae en een brief met diens motivatie om het stipendiaat te verwerven, in te dienen bij het WGN-bestuur.

3. De uiteindelijke bevindingen van de artistiek adviseur/talentscout en de ingediende stukken worden in november in het bestuur besproken en dan wordt de selectie in principe vastgesteld.

4. Hierna vindt in december een kennismakingsgesprek plaats tussen de geselecteerde kandidaten en een delegatie van het bestuur. Direct aansluitend daarop bekrachtigt het bestuur zijn eerdere standpunt in een definitief voordrachtsbesluit. Slechts in het zeer uitzonderlijke geval dat het gesprek uiterst negatief zou verlopen, kan het bestuur alsnog van de voordracht afzien.

5. In januari worden de officiële aanmeldpapieren gezonden naar de Stipendienstiftung in Bayreuth, die vervolgens over de feitelijke toekenning beslist, waarbij in de praktijk onze voordrachten altijd gehonoreerd worden. In de maand mei wordt alles definitief bekend.

6. Na toekenning door de Stipendienstiftung ontvangen de stipendiaten een officiële oorkonde die wordt uitgereikt door het bestuur van het Wagnergenootschap. Deze uitreiking vindt elk jaar plaats in juni tijdens de zogeheten Stipendiatenavond. Alle stipendiaten verzorgen dan een kort – muzikaal of anderszins - optreden in muziekcentrum Splendor in Amsterdam, zodat de leden van het genootschap kennis kunnen nemen van hun artistieke kwaliteiten. Hieraan voorafgaand verschijnt in het voorjaar in het periodiek ‘Wagner Kroniek’ van elke stipendiaat een bijdrage, waarin deze zichzelf voorstelt. Na afloop van het verblijf in Bayreuth levert elke stipendiaat een tekst aan voor de najaarspublicatie van de ‘Wagner Kroniek’, met een verslag van de opgedane ervaringen.

Regels en afspraken voor stipendiaten:

1. Stipendiaten dienen in het jaar van hun uitzending naar de Bayreuther Festspiele lid te zijn van het Wagnergenootschap Nederland en dat tenminste twee jaar te blijven.

2. Stipendiaten verplichten zich in het jaar waarin ze naar Bayreuth worden uitgezonden, gezamenlijk een presentatie van hun kunnen te geven voor de leden van het genootschap en hun introducés tijdens een zgn. Stipendiatenavond in muziekcentrum Splendor te Amsterdam.

3. Daarnaast verplicht elke stipendiaat zich een tweetal bijdragen te leveren voor het periodiek ‘Wagner Kroniek’. In de eerste bijdrage in het voorjaar stelt de stipendiaat zich voor, in de tweede in het najaar wordt verslag gedaan van de opgedane ervaringen in Bayreuth. Deze bijdragen worden ook gepubliceerd op de website van het genootschap.

4. Alle stipendiaten wordt tijdens hun verblijf in Bayreuth huisvesting geboden in een gemeenschappelijk jeugdhotel. Ook worden enkele maaltijden aangeboden. De reis- en bijkomende verblijfkosten van hun trip naar Bayreuth dienen de Stipendiaten zelf te dragen. Dat geldt ook in geval de voorkeur wordt gegeven aan eigen hotelaccommodatie (waarbij de Stipendienstiftung dan faciliterende hulp biedt). Het genootschap draagt voor kleine uitgaven 100 euro per persoon bij. Eventueel kan een aanvullende regeling worden getroffen via de Stipendienstiftung. 5

Alle toegangskaarten en plaatsbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

6. Tijdens het verblijf in Bayreuth is het Wagnergenootschap aanwezig voor het desgewenst bieden van facilitaire ondersteuning en begeleiding. (2018.04.15)